tisdag 31 maj 2011

Sarah Palin MYCKET attraktivare än Obama!

Eftersom Obama valdes enbart på grund av hans utseende så är det väl bara rättvist att vi med lite mer normal smak kan få en president som har mer både i och utanpå huvudet.
Sen tog det två veckor så fick han Nobelpris för vad hans spökskrivare hade totat ihop före valet.......
Där finns mycket hög sannolikhet att Sarah Palin har en otroligt mycket större förmåga än Obama att lära av sina misstag - han saknar helt den förmågan och en stor del av jordklotet har blivit som en nysparkad myrstack tack vare honom. Och han fattar inte ett dyft!
Som icke kännare hade jag annars hållit på Bolton efter allt klyftigt han har skrivit och sagt. So - drömmen är förstås att de två teamar upp. Jag är säker på att Palin inte, som fru Clinton, hade bytt åsikt lika ofta som en flagga byter riktning. Hon var, liksom Obama före valet, mycket Israelpositiv eftersom de är mycket medvetna om att det amerikanska folket, väljarna, till 2/3 står på Israels sida. Så allt eftersom vi närmar oss valet ska du se att Obama tuggande fradga försöker krysta fram något positivt om Israel. Att han aldrig skulle göra något som att KRÄVA något från Abbas, vilket hade löst många problem, är självklart. Precis som han inte kan förmå sig att kräva något från Iran eller Syrien, bara lite småprat.
So - Good Luck, Palin!.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skinnkladd-palin-pa-hd-tur_6206399.svd

http://laholmstidning.se/article/20110530/TTUTRIKES/105309983/-/skinnkladd-palin-pa-hd-tur

 http://www.skanskan.se/article/20110530/TTUTRIKES/105309983/0/-/skinnkladd-palin-pa-hd-tur
http://www.nsk.se/article/20110530/TTUTRIKES/105309983/-1/-/skinnkladd-palin-pa-hd-tur

söndag 29 maj 2011

12 Mellanösternledare inklusive Netanyahu säger nej till Obama

http://www.debka.com/article/20955/
[Originalet nederst eftersom de tenderar att försvinna.]
Genom att för­kasta USA: s president Barack Obamas förslag för Israel och dess trupper att dra sig tillbaka från Väst­banken till bakom oförsvar­bara 1967 års gränser har Israels premiär­minister Benjamin Netan­yahu landat i sällskap med elva ledare i Mellan­östern och Nord­afrika som föraktar Washingtons Mellan­östern­politik under det pågående arabiska upproret som pågått i sex månader. Egyptens Hosni Mubarak var den enda som hade för­troende för Obama och han pres­sades ut trots detta.
Barack Obamas presen­tation av hans Mellanöstern­vision torsdag, 19 Maj hade tre omedel­bara resultat:
1. Varje överlevande regional ledare bekräftade hans beslut­samhet att hålla sig borta från den amerikanska administ­rationen politik;
2. En annan spik slogs i kistan för den avstan­nade israelisk-palestinska freds­processen;
3. Det bränsle som hälldes på de regionala spänningarna ökade möjligheterna för ett Israel-Palestinskt eller ett israelisk-arabiskt krig i år.
Ingen israelisk politiker har råd att backa från kravet på att Israel behåller en säkerhetsstyrka och försvarbara gränser längs östra gränsen och i ännu högre grad, på Västbanken, i varje framtida fredsavtal. Denna grundläggande princip har inte bestridits av oppositionsledare Tzipi Livni och Shaul Mofaz även när de hällde kokande olja på statsministerns huvud för att fåi dispyt med USA: s president.
Men detta förnekande är precis vad Obama vill.
Föreställningen att Israel kan uppnå säkerhet genom fredsförhandlingar är en önskedröm, eftersom ingen palestinsk förhandlare kunde få för sig att begära färre eftergifter från Israel än de som fastställts av USA: s president. Han kommer helt enkelt att använda sitt tal som en utgångspunkt för den största pressen Israel någonsin har stått inför.
Obama såg den maxim som utspelade sig under hans två första år i ämbetet: Först sa han att Netanyahu måste frysa konstruktion på Västbanken. Den palestinska ledaren Mahmoud Abbas, när han först hörde talas om det, fann kravet absurt - det hade aldrig avkrvts en tidigare premiärminister antingen av Washington eller palestinierna. Men med Obama i spetsen, kunde Abbas inte kräva mindre. Så han ryckte på axlarna och vände denna efterfrågan till en användbar förevändning i hans manövrar för slingra sig ur att tala med Israel.
Israels premiärminister har nu, efter att nästan tiggt palestinierna att sitta ner och prata i två år, satt ner foten mot de nya Obamaförslagen. Om han står fast vid denna vägran, lämnar han den stora region som sträcker sig över hela Mellanöstern, Persiska viken och Nordafrika utan en enda politisk, militär eller kunglig härskare beredd att acceptera Obamas nya politiska principer. Det enda möjliga undantaget kan vara den turkiska premiärministern Tayyip Erdogan.
De regionala anti-Obama oppositionen faller i två läger:
Det största består av åtta tidigare amerikanska allierade, några av dem tidigare strategiska partners, som leds av den saudiska kungafamiljen.
En ledande saudisk talesman Nawaf Obaid skrev skrev om Riyadh-Washingtons brytning för första gången den 16 maj i form av en artikel i Washington Post den 16 maj.
"I vissa frågor, såsom kampen mot terrorism och insatser för att bekämpa penningtvätt kommer saudierna att fortsätta att vara en stark amerikansk partner", skrev han. "I områden som angår den saudiska nationella säkerheten eller där strategiska intressen står på spel, kommer riket att driva sin egen agenda. "Formeln med Olja för Säkerhet" är historia ... Det speciella förhållandet blir aldrig samma igen ..."
Saudiarabiens kung Abdullah har redan bringat det halva dussin GCC (samarbetsrådeför i den arabiska Gulfstaterna) bakom separata säkerhets- och strategiska riktlinjer han driver oberoende av USA och ofta diametralt motsatt Obamas kurs. Han har bjudit in Jordanien, Marocko och Yemen för att delta i gruppen.
Det förslag som kommit från den jordanska kungen Abdullah II till Obama den här veckan att USA överför sin sponsring av Israel-Palestina-frågan till GCC underströk den stigande kraften i den nya Gulf grupperingen och avvisades bestämt.
Det andra lägret består av fyra antiamerikanska arabiska härskare, Syriens Bashar Assad, Libyens Muammar Qaddaf, president Ali Abdullah Saleh i Yemen och kung Hamad bin Isa Al Khalifa av Bahrain, som har tagit till väpnat våld för att undertrycka de demokratiska rörelser som sponsras av president Obama.
Saudiarabien stöder Bahrain och Jemens regimer med kontanter, vapen, militär assistans och underrättelsetjänst. Alla fyra är fast beslutna att göra allt som krävs för att undvika det öde som drabbade Hosni Mubarak.
De enda ledare som fram till torsdag, 19 maj vägrade att gå med båda dessa läger var det militära rådet som härskar i Egypten, och den palestinska myndighetens ledaren Mahmoud Abbas.
Generalerna i Kairo nickar lydigt när de ställs inför krav från Washington och gör ingenting.
Den palestinske ledaren kallade Obamas tal "en besvikelse" i att ingen tidslinje eller diplomatiska mekanismer erbjöds. USA: s president öste förakt över Abbas planer att söka ensidigt FN-erkännande av en palestinsk stat i september, i hopp om att stänga dörren för ytterligare ett knep för att undvika fredssamtal med Israel. Den palestinske ledaren kan mycket väl trotsa honom.
Abbas, även efter att ha förlorat sin nyckelbeskyddare Mubarak, fortfarande jonglera flera bollar i hopp om att driva Israel in i ett hörn. Netanyahu, för sin del har förblivit passiv inför de nya strömningar som blåser in från Washington och den arabiska revolten, har nått en kritisk tid med USA: s president utan starka kort.
En utfall mellan Vita huset och den israeliska premiärministern kommer också att tvinga Abbas att välja vilket arabiskt anti-Obamaläger han ska hoppa in i - den grupp som leds av Saudiarabien eller den syriska gruppen som också inkluderar Hamas, som han just har undertecknat en enhetspakt med.
På lång sikt kan denna pakt tvinga honom till oönskade alternativ.


By rejecting US President Barack Obama's proposal for Israel and its troops
to pull back from the West Bank to behind the indefensible 1967 lines, Israeli
Prime Minister Binyamin Netanyahu lands in the company of eleven Middle East and
North African rulers who spurned Washington's Middle East policy in the six
months of the unfolding Arab uprising. Egypt's Hosni Mubarak was the only one to
keep faith with Obama and he was pushed out for his pains.
Barack Obama's
presentation of his Middle East vision Thursday, May 19 had three immediate
results:

1. Every surviving regional leader was confirmed in his determination to
keep his distance from US administration policies;

2. Another nail was driven in the coffin of the stalled Israeli-Palestinian
peace process;
3. The fuel that was poured on regional tensions increased
the prospects of an Israel-Palestinian or an Israeli-Arab war this year.
No
Israeli politician can afford to back away from the demand that Israel retain a
security presence and defensible borders along its eastern boundary and, even
more so, on the West Bank in any future peace accord. This fundamental principle
was not denied by opposition leaders Tzipi Livni and Shaul Mofaz even as they
poured boiling oil on the prime minister's head for getting into an argument
with the US president.
But this repudiation is exactly what Obama wants.

The notion that Israel can achieve security through peace talks is a pipe
dream because no Palestinian negotiator will think of seeking fewer concessions
from Israel than the ones laid down by the US president. He will simply use the
speech as a starting-point for the biggest squeeze Israel has ever
faced.
Obama saw this maxim played out in his first two years in office:
First, he said Netanyahu must freeze West Bank settlement construction. The
Palestinian leader Mahmoud Abbas, when he first heard about it, found the demand
absurd – it had never been put to any former prime minister either by Washington
or the Palestinians. But after Obama led the way, Abbas could demand no less. So
he shrugged and turned this demand into a useful pretext in his maneuvers for
wriggling out of talking to Israel.

The Israeli Prime Minister after practically begging the Palestinians to sit
down and talk for two years has now put his foot down against the new Obama
proposals. If he stands by this refusal, he leaves the vast region stretching
across the Middle East, the Persian Gulf and North Africa without a single
political, military or royal ruler willing to accept Obama's new policy
principles. The only possible exception may be Turkish Prime Minster Tayyip
Erdogan.
The regional anti-Obama opposition falls into two camps:

The largest consists of eight former American allies, some of them
ex-strategic partners, which is headed by the Saudi royal family.
A leading
Saudi spokesman Nawaf Obaid brought the Riyadh-Washington rupture out in the
open for the first time on May 16 in the form of a Washington Post op-ed.

"In some issues, such as counterterrorism and efforts to fight money
laundering, the Saudis will continue to be a strong US partner," he wrote. "In
areas in which Saudi national security or strategic interests are at stake, the
kingdom will pursue its own agenda. The oil for security formula is history… The
special relationship may never be the same…”

Saudi King Abdullah has already swept the half a dozen GCC (Cooperation
Council of the Arab States of the Gulf) behind the separate security and
strategic policies he is pursuing independently of the US and often
diametrically opposed to Obama's course. He has invited Jordan, Morocco and
Yemen to join the group.
The suggestion put by Jordanian monarch Abdullah II
to Obama this week that the US transfer its sponsorship of the
Israel-Palestinian issue to the GCC underscored the rising power of the new Gulf
grouping and was firmly rejected.
The second camp consists of four anti-US
Arab rulers, Syria's Bashar Assad, the Libyan Muammar Qaddaf, President Ali
Abdullah Saleh of Yemen and King Hamad bin Isa al Khalifa of Bahrain, who have
resorted to armed violence to suppress the pro-democracy movements sponsored by
President Obama.
Saudi Arabia is propping the Bahraini and Yemen regimes up
with cash, arms, military assistance and intelligence. All four are determined
to do whatever it takes to avoid the fate that befell Hosni Mubarak.
The only
leaders who until Thursday, May 19, stood out against joining both those camps
were the military council ruling Egypt and the Palestinian Authority leader
Mahmoud Abbas.
The generals in Cairo nod obediently when faced with demands
from Washington and do nothing.

The Palestinian leader called the Obama speech "disappointing" in that no
timeline or diplomatic mechanisms were offered. The US President poured scorn on
Abbas' plan to seek unilateral UN recognition of Palestinian statehood in
September, hoping to shut the door on yet another ploy for avoiding peace talks
with Israel. The Palestinian leader may well defy him.
Abbas, even after
losing his key patron Mubarak, is still juggling several balls in the hope of
pushing Israel into a corner. Netanyahu, for his part, having stayed passive in
the face of the new currents blowing in from Washington and the Arab revolt, has
reached crunch time with the US president without strong cards.

A falling-out between the White House and the Israeli prime minister will
also box Abbas into a choice of which anti-Obama Arab camp to jump into – the
group led by Saudi Arabia or the Syrian group which also includes Hamas with
whom he has just signed a unity pact.

In the long run, that pact may have saddled him with undesirable
options.

.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/arabforbundet-till-fn-om-palestina_6204585.svd

torsdag 26 maj 2011

Kul. Drottningen förolämpar Obama genom att vägra skåla med honom.

Kanske för att Obama förolämpade henne och England när han bryskt skickade tillbaka bysten av Churchill i början av sin "karriär" för att visa sin avsky för England.
[Videolänk.]


Han bugade sådär lagom avmätt när han träffade drottningen:
[Videolänk.]


Han bugade MYCKET djuare inför Saudierna medan de ännu var sams.
[Videolänk.]


Man har definitivt känslan att Obama börjar planera för ett ev. återval 2012 och även om han inte fattar det själv har han inte mycket mer än gjort bort sej sen han började jobbet. En bekant till mej som är mycket i USA menar att bland de människor hon träffar är hans status långt nere i leran. Han har i stort sett gjort sej ovän med alla USAs gamla vänner. USA och Israel har fortfarande intimt samarbete när det gäller hi-tech, forskning, militär forskning.

Blogg: Every Kinda People

SvD469 SvD315

Minns att EU lovade att bevaka gränsövergången mellan Egypten och Gaza?

De sitter och dricker kall pilsner i Ashkelon sedan några år sedan, på din och min bekostnad.

EUBAM - Rafah har en tjusig webbsite på http://www.eubam-rafah.eu/ EU hade lovat att övervaka gränsövergången i Rafah mellan Egypten och Gaza så inga terrorister eller vapen passerade, men de sprang som skållade råttor så fort Hamas sa BUUUUU. Stora starka EU. Lika starka som NATO som i ett par månader har försökt bekämpa Ghaddafi. Inget som helst intresse att övervaka vapenflödet till Gaza. Det gjordes ett vagt försök som jag har skrivit om här, men Sverige var totalt ointresserat eftersom det kunde vara till fördel för Israel, och sen hörde jag inget mer om det försöket.


Kolla News på den webbsajten, diverse fina herrar och delegationer besöker dom, får förhoppningsvis också en kall israelisk öl - de kan ju inte tänka sig att vara stationerade på den egyptiska sidan, ölet är mycket sämre där.

Jag ser att de svenska tidningarna på dussintals ställen nu skriver om att gränsen ska öppnas, inte ett dugg om EU:s löfte om att övervaka gränsen. Grävande journalism, man behöver inte gräva så djupt. AFP nämner att EU har reagerat:

The European Union also praised the move and said it was in consultations with Egypt, the Palestinians and Israel about returning its team of advisers to monitor activity along the frontier.

Vi får se om EU verkligen tar det på allvar, ser till att inga vapen och terrorister kan passera - de har inte gjort ett dugg för att förhindra sådant tidigare utan föredragit att Israel försöker hitta dem i Gaza, till glädje för alla medier och politiker i EU som då kan anklaga Israel för att försvara sig. En annan not säger att de funderar på det.

En egyptisk talesman sade att passagen endast är för folk, inte gods, så tydligen ska godstransporter fortfarande gå via tunnlar, speciellt som Israel nu har anledning att helt stänga alla passager till fiendelandet Gaza. Varför ska enorma mängder gods gå via Israel om där finns gränspassage till Egypten?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/egypten-oppnar-grans-mot-gaza
http://www.dn.se/nyheter/varlden/syrien-ar-inte-libyen-men
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-massprotest-vantas-i-kairo
http://www.aftonbladet.se/kultur/article13082639.ab
http://gd.se/nyheter/utrikes/1.3244080-egypten-oppnar-gazagransen
http://www.kristianstadsbladet.se/utrikes/article1478809/Egypten-oumlppnar-Gazagraumlnsen.html
http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.2123299-amil-var-med-i-fartygskonvojen?articleRenderMode=default
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.636986-egypten-oppnar-gazagransen
http://www.ystadsallehanda.se/utrikes/article1478809/Egypten-oumlppnar-Gazagraumlnsen.html
http://www.dn.se/nyheter/varlden/israelisk-talman-invigde-bosattning
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4524016
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.636986-egypten-oppnar-gazagransen
http://svt.se/2.22584/1.2437090/egypten_oppnar_gazagransen
http://ekuriren.se/nyheter/utrikes/1.1063216-egypten-oppnar-gazagransen
http://ltz.se/nyheter/utrikes/1.3244007-egypten-oppnar-gazagransen
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=262125
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/ship-to-gaza-gor-ett-nytt-forsok-i-sommar_6195995.svd
SvD139
Sk741
SvD059
LT525
NSk

måndag 23 maj 2011

Varför ger TT aldrig någonsin komplett information?

TT verkar mest vara ett hysteriskt reklamföretag som driver en agenda, och producerar Politiskt Korrekta rubriker som går hem hos eliten, men att lägga till tre meningar med förklaringzr - nähä. Och det vet att tidningarna är för lata att göra det själva. Återstår bloggvärlden om man vill ha verklig information.
Just nu retar jag mej på rubriken "Obama skulle göra om bin Ladin-räden" eftersom det är välkänt att han i stort sett blev tvingad att avliva bin Laden - men sen har han kört hårt för att sola sej i glansen när han såg reaktionen hos omvärlden, en chans att komma upp några procent på hans taskiga valsiffor inför valet.
På http://israelisverige.info/?p=7371 skrev jag om hur Obama hade blivit sparkad till att ge order om bin Ladens avrättning, refererande till en amerikansk artikel som talar om Obamas ovilja att göra det. Tydligen passar det inte in på Sveriges gloriabehängda bild av Obama.
En andra idiotrubrik idag, "Abbas manar Obama pressa Israel" nedlåter sig inte att med ett par ord förklara att en sådan gräns, som i flera decennier kallats "Auschwitzgräns" - skulle innebära att preparera vägen för ett andra Folkmord av judarna 70 år efter det första, då - som det är skrivet:
In 1939, there were 17 million Jews in the world, and by 1945 only 11 million.  While in the 13 years following the Holocaust the Jewish population grew by one million, it took another 38 years for it to grow another million. These sobering figures reflect how severely Jewish population growth has slowed down over the past 40 years.  Even a fertility increase of 0.4% will add millions of Jews over the next 50 years. But this is not happening right now.
Detta vill Obama och Abbas ska hända igen. Enkelt och kristallklart. Kanske det tar 100 år innan det finns lika många judar som före Hitler. Om inte Obama och Abbas får sin vilja igenom.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-skulle-gora-om-bin-ladin-raden
http://hd.se/utrikes/2011/05/21/vem-ska-utmana-barack-obama/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-manar-obama-pressa-israel
http://svt.se/2.22584/1.2432720/obama_jag_skulle_gora_om_det
http://ltz.se/nyheter/utrikes/1.3187071-abbas-manar-obama-pressa-israel


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/pakistan-kritiskt-mot-usa-attacker_6185529.svd

Sorry, Melchior

Israels vänster är nere på ungefär samma del av Knesset som de arabiska partierna,  lika stor lockelse för det israeliska folket. Att svenska blaskor blåser upp hans ord indikerar enbart deras politiska enögdhet. Lieberman har dubbelt så  många röster i Knesset men svenska massmedia skulle aldrig skriva en vettig artikel om honom utan enbart förlöjliga honom och kalla hon "extremhöger" som om de inte hade en aning om att där finns ett antal högerpartier i Israel som definitivt inte håller med.
Melchior är en talesman för den försvinnande vänstern i Israel, som desperat försöker hålla fram uråldriga idéer som nya, precis som svenska vänstern, med socialdemokrater som faktiskt gjorde en hel del nytta för ett antal decennier sedan.
Han drömmer om att förhandla med Hamas liksom en del egenartade vänsterrabbiner i USA, som också hatar det judiska landet, och vill göra det till ett socialistiskt land, liksom Obama försöker med USA. Det som har kostat några trillioner dollars hitintills. Han tror nog på Jultomten också, och skiter i om han är judisk eller inte.
På http://israelisverige.info/?p=6995 kan du läsa några relevanta punkter hos Hamas och Fatah, sen kan du sitta vid köksbordet och knåpa ihop gemensamma Stadgar där förhandling med Israel ingår.
Jag har hört talas om att det en gång i tiden fanns grävande journalistik i Sverige, men det var före min tid.......

lördag 21 maj 2011

U.S.-Israel Relationship on the Rocks?

Titta och lyssna noggrant på denna videon fron FOXnews, som helt plockar ner Obamas tal, där han försökte låta som Kejsare över Mellanöstern.  Som en speaker säger: Hans tal var ett av de pinsammaste tal jag någonsin hört från en amerikansk president. Det var som om han var en professor som talade ner till en student, när han talade.  Presidenten höll sitt tal utan några förberedelser alls. Han bara krävde att Netanyahu gör exakt som Abbas vill."

Du hittar den relevanta biten av Obamas tal på denna länken, utskrivet.

Han talar där också om att världen runt Israel nu "kastar bort sin historiska börda". Låt oss först se om ett enda land slutar som en demokrati, Obama! Vi vet ytterligt väl Obamas procedur. Han var fullständigt ointresserad av ett folkligt uppror i Iran. Han visar inga allvarliga tendenser att stödja det folkliga upproret i Syrien. Han sparkade ut den person som har varit en stabiliserande faktor i Mellanöstern i 30 år, Mubarak, eftersom Obama varit vän med det Muslimska Brödraskapet i Egypten i åratal. Resultat? Läs t.ex. artikeln: "Hungern kommer till Egypten" som börjar:
Egypten har slut på mat, och gradvis, slut på pengar att köpa mat för. Det folkrikaste landet i arabvärlden visar alla symptom på nationell konkurs - den typ som producerade hyperinflation i flera latinamerikanska länder under 70 och 80-talen - med en dödlig skillnad: Egypten importerar hälften av sitt vete, och kollapsen av dess kredit betyder svält.
Det civila våld vi har sett under de senaste dagarna förebådar mycket värre framöver.
Det arabiska upproret började mot bakgrund av en osäker livsmedelsförsörjning, med stigande efterfrågan från Asien steg priset utöver vad de arabiska fattiga kunde betala på sädesmarknaden (Mat och misslyckade Arabstater). Det kaotiska politiska svaret hotar dock att störa livsmedelsförsörjningen på relativt kort sikt. Gatuvåldet kommer att bli norm snarare än undantag i den egyptiska politiken. Alla diskussioner om Egyptens framtida politiska modell och dess framtida förbindelser med Israel kommer att överskuggas av landets oförmåga att föda sig själv.
Detta är Obamas sätt att "kasta den historiska bördan", som han hjälpt till med. Ser du några fel någonstans i hans tänkande? Hans övriga tänkande är precis lika briljant. Ett resultat var också att Saudiarabierna hatar Obama eftersom Mubarak var bästa vän med konungahuset där, och resultatet har bl.a. blivit att Saudierna sa nej till vapenordern till USA på $60 miljarder, en stor ekonomisk förlust för USA, de shoppar i Kina och möjligtvis Ryssland i stället.

Hm, vad skriver blaskorna. DNs ledare skriver "Netanyahus ställningstagande är ett officiellt förkastande av Obamas initiativ, av internationell legitimitet och av folkrätten, sade Abbas talesman."   Självklart, Obamas initiativ har varit idioti från första dagan han var på jobbet och ringde Abbas och lovade hela Jerusalem och att han skulle fixa Israel åt honom. Men vid det här laget är Obama än vansinnigare på Abbas som har vägrat förhandla i 2 år nu. Abbas fantasier om "internationell legitimitet" - innebär det hans försök att få världen att hata Israel och FN att instämma? "Folkrätten" är världens mest formbara lera.

Osloavtalet som Arafat skrev under på men som inte Hamas accepterar, säger att Israel ska kontrollera area C fram till förhandlad fredsöverenskommelse. Den säger också att PA får kontrollera area A och B den dag all muslimsk terror och hatpropaganda mot Israel helt har stoppats. Den har nu pågått i snart 20 år utan någon mattning. Som jag just skrev:
Under januari utfördes 83 terrordåd av araber mot judar. Februari 61, 128  under mars och 101 under april.
När du ändå är på den länken, studera kartan och första fotot.

Nästa lokala DN-artikel: "Omstart för freden" velar om det mesta. Obamas sätt att förstöra livet i Egypten nämnde jag just. Obama började attackera Ghaddafi - som aldrig hotat något annat land till skillnad från Iran som inte gjort mycket annat, även om de har låtit sina terroristbandhundar göra jobbet, sen lämnade han jobbet åt NATO - där Ghaddafi visat att han är starkare än NATO under deras försök under två månader - mycket pinsamt för dem. Obama har inte ens dragit tillbaka sin ambassadör från Syrien, ett Syrien som hela tiden supportats av Obama trots att de konstant bryter mot FN-förbudet att beväpna Hizbollah, vars ledare nyligen kallades "reformator" av fru Clinton.

Den tar också upp Bahrein som om de inte visste att de shiitiska demonstranterna helt och hållet supportas av Iran och dess önskemål. Artikeln kommenterar Obamas tysthet om Saudiarabien som om de inte hade en aning om det komplicerade förhållandet dem emellan nu, som Obama har ställt till med, se ovan. De ägnar inte tre ord åt varför 1967 års vapenstilleståndslinjer är helt omöjliga att försvara, som jag nämde i min artikel. Netanyahu är "omedgörlig" för att han inte lyder palestinierna och ser till att bereda vägen för en ny Förintelse.

De tar till och med upp Camp David-förhandlingarna som Arafat sa absolut NEJ till och startade andra intifadan, som gjorde att palestiniernas ekonomi gick från +6% till -18% på ett år.  Men Israel förväntas ändå hålla fast vid erbjudanden som de nämnde då......

Ja, Netanyahu börjar inse att han måste lära sej att säga absolut nej till saker och ting. Som att dela på vad som varit judarnas huvudstad i 3000 år och aldrig någon annans. Det som kallas den "arabiska" delen blev det, som DN ytterligt väl vet, genom att engelsmannen Glubb Pascha ledde den jordanska armén på en illegal attack och ockupation 1948-67, då den delen blev "arabisk" genom uteslutningsprincipen - alla judar dödades eller fördrevs.

De i Israel som inte känner för en andra Förintelse så kort efter den första anser DN vara hökar. Minns:
In 1939, there were 17 million Jews in the world, and by 1945 only 11 million.  While in the 13 years following the Holocaust the Jewish population grew by one million, it took another 38 years for it to grow another million. These sobering figures reflect how severely Jewish population growth has slowed down over the past 40 years.  Even a fertility increase of 0.4% will add millions of Jews over the next 50 years. But this is not happening right now.
Nästa artikel i DN begråter att Netanyahu inte tänker offra Israels säkerhet för att lyda Abbas. Som om de inte har den blekaste aning om att både Arafat och Abbas i botten har Arafats fasplan, att ta Israel bit för bit för att bättre kunna ladda upp för att ta resten. Den tjatar fortfarande om de obefintliga "1967 års gränser". Självklart berömde Bildt detta genialiska drag att bli av med Israel. Bildt sa:
"Det är en grundläggande förutsättning för att få en fredsprocess."
Detta innebär självklart att det inte finns en fredsprocess, och enda lösningen är att Israel annekterar, först och främst area C som de kontrollerar sedan Arafat skrev under på det.

 Nästa artikel, "Republikaner kritiserar Obamas tal" nämner de att Netanyahu sa att "att denne borde komma ihåg vad han lovade Israel redan 2004" utan att förklara att det var Bush som gjorde detta och Obama har envetet vägrat acceptera det.


Okunnigheten i svenska gammelmedia är direkt pinsam.
När jag ändå var på gång såg jag andra pinsamheter - som att "Obama tackade CIA" efter att ha gjort sitt bästa att försöra CIA:s möjligheter att åstadkomma samma sak igen, och efter att i stort sett ha blivit tvingad att ge order om att avliva bin Laden.

DN talar fortfarande om "bråk mellan kristna och muslimer" när muslimer en masse attackerar kristna.

måndag 16 maj 2011

Blockad

TT hönsar till det som alltid. Ska vi ta det från början.
Blockad är ett tillåtet medel att använda i krig. Självaste Wikipedian säger:
According to the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea, 12 June 1994,[10] a blockade is a legal method of warfare at sea, but is governed by rules. The blockading nation must publish a list of contraband. The manual describes what can never be contraband. Outside this list, the blockading nation is free to select anything as contraband. The blockading nation typically establish a blockaded area of water, but any ship can be inspected as soon as it is established that it is attempting to break the blockade. This inspection can occur inside the blockaded area or in international waters, but never inside the territorial waters of a neutral nation. A neutral ship must obey a request to stop for inspection from the blockading nation. If the situation so demands, the blockading nation can request that the ship divert to a known place or harbour for inspection. If the ship does not stop, then the ship is subject to capture. If people aboard the ship are resisting capture, they can be attacked. It is still not allowed to sink the ship, unless provision is made for rescueing the crew. Leaving the crew in liferafts / lifeboats does not constitute rescue. If a neutral ship is captured, any member of the crew, resisting capture can be treated as prisoners-of-war, while the remainder of the crew should be released. A neutral nation may choose to send a convoy accompanied by warships. The warship can provide guarantees that the convoy does not contain contraband. in which case, the blockading nation does not have any right of inspection.
Låt Google göra svenska av det:
Enligt San Remohandboken om internationell lag för väpnade konflikter till havs, 12 juni 1994 [10] är en blockad en juridisk metod för krigföring till havs, som styrs av regler. Den blockerande  nationen måste offentliggöra en lista över smuggelgods. Handboken beskriver vad som aldrig kan vara  smuggelgods. Utanför denna listan kan den blockerande nationen fritt välja vad som är smuggelgods. Den blockerande nationen upprätta vanligtvis ett blockadområde med vatten, men alla fartyg kan besiktigas så snart som det har konstaterats att det har försökt att bryta blockaden. Denna kontroll kan ske inom det blockerade området eller på internationellt vatten, men aldrig inne på territorialvatten av en neutral nation. Ett neutralt fartyg måste följa en begäran att stanna för inspektion från den blockerande nationen. Om situationen så kräver, kan blockerande nation begära att fartyget går till en känd plats eller hamn för inspektion. Om fartyget inte stannar, är fartyget föremål för fångst. Om människor ombord på fartyget motsätter sig fångsten, kan de angripas. Det är fortfarande inte tillåtet att sänka skepp, om inte någonting görs för att rädda besättningen. Att lämna besättningen i livflottar / livbåtar utgör inte räddning. Om ett neutralt fartyg har tagits kan en medlem av besättningen som gjort motstånd behandlas som krigsfånge, medan resten av besättningen skall frisläppas. En neutral nation kan välja att skicka en konvoj tillsammans med krigsfartyg. Krigsskeppet kan ge garantier att konvojen inte innehåller smuggelgods. i vilket fall den blockerande nationen inte har någon rätt till insyn.
Rätt trivialt att förstå.
Vissa "kända professorer" har utstött att där inte är något krig mellan Hamas och Israel, trots 10000 raketer och granater från Hamas, vilket enbart visar att formella titlar inte betyder ett dyft. Till och med Gahrton är visst doktor på något makabert.
Där är inte någon tillstymmelse till tvekan med rubriker som: After 4 Year Hamas, Fatah Unites in War Against Israel och  många uttalanden från Hamas att de vägrar erkänna Israel och sluta fred med dom - vilket ligger djupt inbäddat i deras Stadgar som talar om folkmord på alla judar ,och deras Stadgar säger också att de aldrig kommer att förhandla om fred med judarna.
There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors."
Klart nog.
Ett skepp fullastat med israelhatande journalister som har som jobb att skriva så israelnegativa reportage som möjligt - samtidigt är det påtagligt att de litar på att israelerna inte gör något livshotande, dessa naiva mänskliga sköldar.
Plaströr för Gazas undermåliga kloaker? Det är kanske känt att deras vanliga metallrör är utmärkta att tillverka Kassamraketer av, så det är därför skiten har runnit ut i sanden. A7 länk2 länk3.
Enligt denna artikel är själva 85-åriga senila Mahathir Mohamed, den f.d. malaysiska premiärministern och notoriska judehataren, och styr på skeppet.
Självklart har skeppet inte det minsta att göra med att leverera kloakrör till Hamas, vilket de trivialt kunde ha gjort den lagliga FN-rekommenderade vägen genom att gå till hamnen i Ashdod. So synes ovan är blockad en mycket legal och vanlig åtgärd, och ingen har kunnat undgå att Hamas desperat importerar vapen och behöver cement till sina bunkers så de inte behöver lagra alla i cykelkällaren, den som israelerna använder som skyddsrum.
Nästa gång det kommer några israelhatare via båt kommer Israel att tillämpa vad de har lärt sej av sina misstag, som de skriver om i Egypten.  Som du ser ovan i reglerna för blockad är det helt lagligt att ta protesterande mänskliga sköldar på båtarna, som krigsfångar. dags för Israel att sätta upp ett Guantanamo i Gaza??? Så kan Mankell och Dror Failure sitta där och köra Facebook på sina iPhones tills batterierna tar slut, och klaga på servicen inför deras svenska beundrare..http://www.svd.se/nyheter/utrikes/varningsskott-mot-skepp-till-gaza_6167173.svd
http://www.skanskan.se/article/20110516/TTUTRIKES/105169955/0/-/varningsskott-mot-skepp-till-gaza
http://www.nsk.se/article/20110516/TTUTRIKES/105169955/-/varningsskott-mot-skepp-till-gaza

söndag 15 maj 2011

Så de fina stockholmsjudarna i innekretsen ska stå tillsammans med muslimerna - och vem ska de attackera och skandera slagrop emot tillsammans?

Att vara Politiskt Korrekt kan ibland rinna helt över kanten och sörjan rinner ut så att man inte kan mer än rått skratta inför eländet. Det passar PRECIS in i artikeln jag just lade ut. Att vara politiskt korrekt till döds. Måste jag börja fundera på att emigrera? Ingen av dem kommer ju att demonstrera FÖR mej, en helt vanlig svensk.
Läs den vansinniga artikeln på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-maste-bekampa-hatet-ihop_6164483.svd
På något vis får de ihop en likhet mellan Ilmar Reepalus hata-Israel-kampanj i Malmö och en svensk muslims försök att få stort sällskap med sej till Paradiset från Stockholm.
Att jämföra judisk och muslimsk klädsel - ett antal muslimska länder har förbjudit bruk av heltäckande kläder, men det är förstås inte Politiskt Korrekt i Sverige att nämna.
http://israelisverige.info/?p=815 Självklart kan det också vara praktiskt med burka i Sverige i vissa sammanhang. En judisk kippa är svårare att använda för sådana bisysslor.
Alldeles för många muslimer, också i Sverige anser att hedersmord är kultur. Tänker inne-judarna också visa hur lika de är på den punkten????
Visst finns det fall där smarta araber och smarta judar arbetar ihop, du kan se exempel på http://israelisverige.info/?p=7258 och http://israelisverige.info/?p=6556 - men det är nog inte det som de menar.
Du kan också Googla på termer som israelis palestinians outsource och hitta många exempel på hur Israel outsourcar hi-tech-produktion till Judéen/Samarien, till Diakonias stora förtvivlan. Där hittar du artiklar som
Israeli companies outsourcing to Palestinians (publicerat i USA)
Israeli Technology Companies Turn to West Bank for Outsourcing – Bloomberg
Israeli companies outsourcing to Palestinians (publicerat i arabisk press)
Peaceful partnership: Israeli firms outsource to Palestinians
Under 2010 gjorde 2200 franska judar aliyah och flyttade till Israel - på grund av samarbetet med muslimerna?
Under samma år gjorde 63% fler belgiska judar aliyah än året innan. 4 av dem, diamantarbetare, tog jobbet med sig till Israel. En nog intressant idé.
Men vad ska det svenska samarbetet gå ut på? Skriva naiva pamfletter tillsammans? Jag tror inte någon har bjudit in några judar att bilda ett ghetto i Rosengård.
Eller rita festliga bilder tillsammans som denna från Egypten, som visar hur de araber tänker som Israel har fred med, som visar en köttkvarn för palestinska barn där två israeliska soldater skålar.
Aliyahstatistik har du här.
Allt i den heliga Politiska Korrekthetens namn.......

onsdag 11 maj 2011

Nytt ärofullt mord på en ung arabisk studentska på Västbanken.

Den muslimska arabiska mentaliteten är rätt klar: Vill du uppnå ära, mörda en ung tjej. Vill du uppnå Paradiset, mörda en jude. Och vad möter du i Paradiset? Tja, enligt inside information det på bilden. Bin laden har just kommit fram till Paradiset och fått sej den första jungfrun serverad. Frågan är - föredrar du det islamska Paradiset eller det nordiska, med Särimner i stället för denna jungfru?

En inblick i samhället hos den palestinska myndigheten:  hedersmord

Av Tzvi Ben Gedalyahu
Fallet med en 20-årig arabisk kvinna, som hittades mördad nära Hevron efter att ha varit försvunnen sedan ett år, ger en sällsynt närbild av "hedersmord" i den palestinska myndigheten och andra muslimska arabiska samhällen.
Den Betlehem-baserade nyhetsbyrån Ma'an, som arbetar i  nära samband med den palestinska myndigheten, rapporterade i veckan att polisen hittade kroppen av den unga kvinnan i en brunn en kilometer från hennes hem och arresterade hennes farbror, som erkände att han hade mördat henne.
Den arabiska nyhetsbyrån citerade den arabiska Hevronpolisen Ramadan Awad som sade att omständigheterna i målet var så chockerande att "när vi förhörde hennes farbror kunde människor i rummet knappast hålla tillbaka tårarna."
Kvinnan studerade på Hebron University när hon försvann i april 2010. Trots att hon beskrevs av klasskamrater som kysk, sade Awad att en man hade föreslagit giftermål med henne, men hennes familj vägrade att samtycka.
Övertygad om ett olagligt förhållande erkände morbrodeern att han och tre vänner stoppade henne i bagageutrymmet på sin bil, där hon sprutades medvetslös med gas för att hindra henne från att skrika.
Innan hon mördades, återfick hon medvetandet och bad för sitt liv.
"Jag körde till Khallat Salman, där vi band ett rep runt hennes kropp och släppte ner henne i brunnen", berättade farbrodern, Ayahr för polisen. Hon vädjade: "Kasta inte mig i brunnen. Vad har jag gjort för att dödas? farbror! Snälla hjälp, hjälp ... döda mig inte. "
Officerare sa att det tog två dagar att hämta alla hennes kroppsdelar från den oanvända brunnen. Polisen hittade också hennes handväska, identitetshandlingar och två bilder av hennes bröder som studerar i Ukraina.
Den man som ville gifta sig med henne berättade för Ma'an, "Detta är inte en farbror, inte heller är han en människa ens. Han är brutal. Hurkunde han få för sig att bluffa om en [felaktig] relation mellan mig och henne? Vilken grundlös fantasi ledde honom till den slutsatsen? "
Hedersmord är vanligt under den palestinska myndigheten, där lagar grundas på lagstiftning från det Ottomanska Imperiet och den jordanska ockupationen år 1948 som tillät domstolarna att omvandla straffen för män som utför dem.
Den palestinska myndigheten har inte upphävt dessa lagar, trots att PA:s ordförande Mahmoud Abbas för två år sedan undertecknade Förenta Nationernas konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/oerhort-valkommet-att-hogsbymordet-ater-tas-upp_6154873.svd
http://www.nsk.se/article/20110510/TTINRIKES/105109820/0/-/foraldrarna-haktade-for-hogsbymord
http://www.laholmstidning.se/article/20110510/TTINRIKES/105109820/0/-/foraldrarna-haktade-for-hogsbymord
http://www.skanskan.se/article/20110510/TTINRIKES/105109897/0/-/foraldrar-haktade-for-hogsbymord

torsdag 5 maj 2011

Premiärminister Cameron i England och Sarkozy i Frankrike säger till Netanyahu: vi tänker inte erkänna en palestinsk regering om den inte följer kvartettens regler

Camermon sade direkt till Netanyahu i England, att palestinierna måste erkänna Israel, sluta med terror och gå med i fredsprocessen för att England skulle kunna erkänna dem.

Nu flyger Netanyahu till Sarkozy i Frankrike och förväntar sig mycket svårare diskussioner. Kommer Frankrike att erkänna en erkänd terrororganisation som del av en regering??? I så fall har världen sjunkit våldsamt djupt. Läs vad Caroline nyligen skrev om det.

Ser att Netanyahu nu också talat med Sarkozy och han också har fastställt att en ny palestiinsk regering måste avsvära sig terror och erkänna Israel. Nu återstår att Bildt säger samma sak, men det låter väll vänta på sej.
Sartozy sa också klart och explicit att Israel är den judiska staten. Vilket aldrig någonsin har betytt att inga andra får vara där eller ha medborgerliga rättigheter. Och skyldigheter.

"Prime Minister Cameron said that any new Palestinian government must reject violence, recognize Israel's right to exist and engage in the peace process, and that Britain would judge it by its actions,” sades det explicit. Det kan inte missförstås inte ens av Bildt.

Sedan år 2000 har Hamas och Fatah tillsammans avsiktligt och med uppsåt mördat 981 israeler. Det är en helt annan sak än om en arab bli skadad efter att ha kastat sten eller brandbomber i ansiktet på soldater eller civila israeler. 17200 civila israeler har avsiktligt skadats av dessa två terrorgrupper under denna tiden. PLOledare och många terrorister släpptes avsiktligt in av israeliska vänsterregeringar. 981 döda hade proportionellt i USA motsvarat 40.000 civila dödsfall.


Muslimska attacker på israeliska judar:
Under april utfördes 16 attacker av araber mot judar i Jerusalem och 42 i mars.
Under april utfördes 19 attacker i Judéen/Ssamarien mot 36 i mars.
Från Gaza har det ökat, 66 attacker i april mot 50 i mars. I april skedde också den råa avsiktliga raketbeskjutningen av en israelisk skolbuss - som tur var hade de flesta barn redan stigit ur, annars hade vi redan haft ett nytt och mera genomgripande Gazakrig för att verkligen rota ut ohyran, Hamas. Förr eller senare måste det ske.

.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/abbas-moter-hamasledare-i-kairo
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/abbas-moter-hamasledare-i-kairo_6126277.svd
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.613473-abbas-moter-hamasledare-i-kairo
http://ekuriren.se/nyheter/utrikes/1.1032974-abbas-moter-hamasledare-i-kairo
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=258431
http://hd.se/utrikes/2011/04/29/abbas-motes-hamasledare-i-kairo/
http://www.skanskan.se/article/20110504/TTUTRIKES/105049866/0/-/firande-under-palestinskt-enande
http://www.laholmstidning.se/article/20110504/TTUTRIKES/105049866/0/-/firande-under-palestinskt-enande
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stora-eftergifter-for-enat-palestina_6138613.svd

söndag 1 maj 2011

Muslimska Brödraskapet planerar på att ta 50% av väljarna i Egypten.

Påminner om hur ett gäng Stalinister bildar ett Vänsterparti.
Obama har länge kommunicerat med Muslimska Brödraskapet i Egypten, och hjälpte dom att bli av med Mubarak på ett mycket brutalt sätt. Tala om att älska och missbruka makt.
Startar Bröderna (inga systrar här) ett parti för att se klädsamma ut påminner det om när Helle Klein beundrade Hizbollah eftersom de var så ordentligt klädda. Har du ingen uppfattning om vad Muslimska Brödraskapet egentligen är, tänk upphovet till Hamas, al Qaeda och läs vad jag skrev här.
De planerar att få halva antalet röster i Egypten. De är trots allt den största organiserade gruppen där, och demokratiska grupper har, med Obamas hets, inte haft någon som helst chans att utvecklas.


.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/brodraskapet-bildar-nytt-parti_6129569.svd
http://www.skanskan.se/article/20110430/TTUTRIKES/104309910/0/-/brodraskapet-bildar-nytt-parti
http://www.nsk.se/article/20110430/TTUTRIKES/104309910/0/-/brodraskapet-bildar-nytt-parti